niedziela, 21 czerwiec 2015 19:21

Warunki Gwarancji PMO

Napisał

PMO udziela rocznej gwarancji na wszystkie swoje produkty pod warunkiem przestrzegania zasad pielęgnacji i konserwacji drewna i elementów stalowych.

 PMO udziela rocznej gwarancji na wszystkie swoje produkty pod warunkiem przestrzegania zasad pielęgnacji i konserwacji drewna i elementów stalowych.

 1. Przedmiotem gwarancji są wyroby gotowe zawarte w cenniku - ofercie wyprodukowane
  i zakupione w firmie DOMBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nip 9522202960 Ul. Kadetów 8, Warszawa 03-987, która jest gwarantem ich jakości.
 2. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez siebie produkty na okres – 12 mc licząc od daty dostawy. Gwarancja obejmuje wady wyrobu zgłoszone przed upływem okresu gwarancji.
 3. Firma Dombal odpowiada za towar do momentu opuszczenia terenu magazynu. Dalej odpowiedzialność za towar ponosi przewoźnik. Dostarczany towar jest zabezpieczany, zależnie od środka transportu folią bąbelkową, folią stretch, taśmami PCV, piankami polietylenowymi.
 4. Odbiór towaru zamawiający dokonuje na podstawie protokołu odbioru. W przypadku nie stwierdzenia wad produkcyjnych w momencie odbioru, towar uznaje się za zgodny z zamówieniem.
 5. Gwarancja będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez kupującego ważnego dowodu zakupu wyrobu z datą sprzedaży reklamowanego wyboru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz po pisemnym zgłoszeniu wady wyrobu z opisem wady, oraz materiałem fotograficznym.
 6. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwych elementów jeżeli usterka powstała z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych.
 7. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez producenta, który stwierdzi czy wada nie wystąpiła
  z winy klienta bądź podczas transportu do siedziby klienta, z winy przewoźnika.
 8. Koszt ewentualnego demontażu i transportu reklamowanego towaru ponosi zamawiający.
 9. Dombal  odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku stwierdzenia jej przyczyny innej niż wada materiałowa lub produkcyjna, lub w przypadku stwierdzenia dokonania przeróbek lub napraw.
 10. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń losowych i innych wynikających z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od produktu a mających wpływ pośrednio takich jak zniszczenia i pękanie produktu powstałe wskutek używania soli odladzających lub mechaniczne odladzanie, wybuchu, osunięcia i ruchów tektonicznych ziemi, upadek statku lotniczego i inne.
 11. Gwarancją objęte są produkty: nienoszące śladów strugania, zmian konstrukcyjnych oraz prawidłowo eksploatowane i konserwowane, z zachowaniem warunków pielęgnacji drewna i stali.
 12. Gwarancja nie obejmuje naturalnych wad drewna, niewynikających z wadliwego montażu, jak pęknięcia, zwichrowania, paczenie się drewna, sęki, pęcherze żywiczne.
 13. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem np. takiego jak uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie normalnej eksploatacji, w szczególności rys, odprysków, wytarcia, odbarwienia, matowienia, pękania powłok malarskich itp.
 14. Gwarancja nie obejmuje powłok malarskich
 15. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:
  • wandalizmu i dewastacji,
  • eksploatacji urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
  • pożaru,
  • innych klęsk żywiołowych,
  • kradzieży elementów urządzeń,
  • samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z dostarczonymi rysunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną,
  • wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy
  • wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn
 1. W przypadku przyjęcia reklamacji ujawnione wady zostaną usunięte w sposób właściwy w terminie uzgodnionym z klientem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakup oznacza akceptację wymienionych warunków.
Czytany 7120 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 lipiec 2020 14:07